Villkor och föreskrifter

Medlemsavtal - Fun Life AB

§1 Lokalen

Fun Life AB kommer kontinuerligt att sköta underhåll på utrustning och lokaler så att dessa kan utnyttjas på bästa möjliga sätt. Fun Life AB fastställer ordningsregler som gäller på anläggningen. Medlemmen förpliktar sig att följa de anvisningarna som personalen ger avseende dessa.

§2 Tillgänglighet

Fun Life AB förbehåller sig rätten att bestämma över öppettiderna gällande personlig service och öppettider året runt samt gällande lov, helgdagar och långhelger. Öppettider framgår av anslag på anläggningen och bokningssida/APP  https://funlife.gymsystem.se/ Anläggningen är stängd för personlig gruppträning mellan den 15.e juni till och med 15.e augusti, årligen.

§3 Ansvar vid olycksfall, stöld och förlust

Fun Life AB ansvarar inte för förluster p.g.a stöld, inbrott eller av annan anledning, inte heller för skador på medlemmars eller andra personers tillhörigheter. Fun Life AB ansvarar inte för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra medlemmar eller andra personer. Fun Life AB rekommenderar medlem att teckna egen försäkring.

§4 Minimiålder

För att kunna teckna Medlemsavtal är minimiåldern 18 år. Lägsta ålder för träning utan målsmans närvaro är 18 år. Ungdom under 18 år får endast träna efter särskild överenskommelse mellan Fun Life AB och målsman. Fun Life AB friskriver sig från ansvar för barn under 18 år som vistas i lokalen med eller utan målsmans uppsikt. Barn under 18 år får vistas i lokalen tillsammans med målsman, där målsman har uppsyn och ansvar.

§5 Hälsotillstånd

Medlemmen är själv ansvarig för att vara i sådan hälsomässig kondition att anläggningen kan utnyttjas och ansvarar själv för sitt hälsotillstånd.

§6 Autogirokunder

Autogirokunder bär ansvar för att beloppet som ska debiteras finns tillgängligt på kontot. Vid tecknande av medlemskap med autogirobetalning medger medlem sitt godkännande att dennes konto belastas enligt bankens regler varje månad.

6.1 Allmänt

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto på initiativ av betalningsmottagaren. För att betalaren ska kunna betala via Autogiro, ska betalaren lämna sitt medgivande till betalningsmottagaren om att denne får initiera betalningar från betalarens konto. Dessutom ska betalarens betaltjänstleverantör (t ex bank eller betalningsinstitut) godkänna att kontot kan användas för Autogiro och betalningsmottagaren ska godkänna betalaren som användare av Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela betalaren i förväg om begärda uttag. Uttag belastas betalarens konto enligt de regler som gäller hos betalarens betaltjänstleverantör. Meddelande om uttag får betalaren från sin betaltjänstleverantör. Medgivandet kan på betalarens begäran överflyttas till annat konto hos betaltjänstleverantören eller till konto hos annan betaltjänstleverantör.

6.2 Definition av bankdag

Med bankdag avses alla dagar utom lördag, söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller annan allmän helgdag.

6.3 Information om betalning

Betalaren kommer av betalningsmottagaren att meddelas belopp, förfallodag och betalningssätt senast åtta bankdagar före förfallodagen. Detta kan meddelas inför varje enskild förfallodag eller vid ett tillfälle avseende flera framtida förfallodagar. Om meddelandet avser flera framtida förfallodagar ska meddelandet lämnas senast åtta bankdagar före den första förfallodagen. Detta gäller dock inte fall då betalaren godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst. I sådant fall får betalaren meddelande av betalningsmottagaren om belopp, förfallodag och betalningssätt i samband med köpet och/eller beställningen. Genom undertecknandet av detta medgivande lämnar betalaren sitt samtycke till att betalningar som omfattas av betalningsmottagarens meddelande enligt denna punkt genomförs.

6.4 Täckning måste finnas på kontot

Betalaren ska se till att täckning finns på kontot senast kl 00.01 på förfallodagen. Har betalaren inte täckning på kontot på förfallodagen kan det innebära att betalningar inte blir utförda. Om täckning saknas för betalning på förfallodagen får betalningsmottagaren göra ytterligare uttagsförsök under de kommande bankdagarna. Betalaren kan på begäran få information från betalningsmottagaren om antalet uttagsförsök.

6.5 Stoppa betalning (återkallelse av betalningsorder)

Betalaren får stoppa en betalning genom att kontakta antingen betalningsmottagaren senast två bankdagar före förfallodagen eller sin betaltjänstleverantör senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören Om betalaren stoppar en betalning enligt ovan innebär det att den aktuella betalningen stoppas vid ett enskilt tillfälle. Om betalaren vill att samtliga framtida betalningar som initieras av betalningsmottagaren ska stoppas måste betalaren återkalla medgivandet.

6.6 Medgivandets giltighetstid, återkallelse

Medgivandet gäller tills vidare. Betalaren har rätt att när som helst återkalla medgivandet genom att kontakta betalningsmottagaren eller sin betaltjänstleverantör. Meddelandet om återkallelse av medgivandet ska för att stoppa ännu inte genomförda betalningar vara betalningsmottagaren tillhanda senast fem bankdagar före förfallodagen alternativt vara betalarens betaltjänstleverantör tillhanda senast bankdagen före förfallodagen vid den tidpunkt som anges av betaltjänstleverantören. Rätten för betalningsmottagaren och betalarens betaltjänstleverantör att avsluta anslutningen till autogiro Betalningsmottagaren har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro trettio dagar efter det att betalningsmottagaren underrättat betalaren härom. Betalningsmottagaren har dock rätt att omedelbart avsluta betalarens anslutning till Autogiro om betalaren vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutas eller om betalningsmottagaren bedömer att betalaren av annan anledning inte bör delta i Autogiro. Betalarens betaltjänstleverantör har rätt att avsluta betalarens anslutning till Autogiro i enlighet med de villkor som gäller mellan betalarens betaltjänstleverantör och betalaren.

§7 Startavgift vid ny tecknad medlem

Vid nytecknande av medlemskap debiteras en startavgift på 250 kronor.

§8 Avstängning vid utebliven betalning

Vid utebliven betalning förbehåller sig Fun Life AB rätten att avstänga medlem tills full betalning enligt detta avtal erhållits.

§9 Priser och prisändringar

Priserna gäller enligt aktuell prislista på https://funlife.gymsystem.se/

Prisjusteringar av löpande avtal (efter den bundna avtalstidens utgång) och andra avgifter sker normalt vid varje årsskifte. Fun Life AB förbehåller sig dock rätten att utföra kvalificerade höjningar av moms eller andra skatter och avgifter som Fun Life AB inte kan påverka.

Medlemmen kommer att informeras skriftligen antingen per e-post eller post enligt de uppgifter som finns registrerade i medlemsuppgifterna hos Fun Life AB. Om medlem önskar säga upp sitt medlemskap med anledning av prishöjningen ska medlem senast 30 dagar från mottagandet av Fun Life AB information säga upp sitt medlemskap till Fun Life AB enligt vad som regleras i dessa villkor. 

§10 Avtalstid, överlåtelse, frysning och uppsägning

Medlemskapet är personligt och kan ej överlåtas. Frysning av månadskortet är möjligt mot uppvisande av läkarintyg. Uppsägningstiden är 3 kalendermånader och kan av praktiska skäl endast sägas upp per full utnyttjad kalendermånad med ett obundet avtal. Medlemmar med bindningstid på sitt avtal samt halvårsvis/årsvis betalning kan inte säga upp sitt medlemskap för betald/bunden period. Vid uppsägning av bundna kort 

Uppsägning av medlemskap sker endast till info@funlifeab.se

§11 Doping

Det är strikt förbjudet att nyttja eller handha dopningspreparat inom Boosta Hälsan Sverige lokaler. Medlem förbinder sig härmed att inte nyttja olagliga dopningspreparat eller handha sådana preparat inom Boosta Hälsan Sveriges lokaler. Boosta Hälsan Sverige har, vid misstanke om dopning eller medlems olämpliga uppträdande rätt att tillämpa uteslutning enligt §12.

§12 Uteslutning av medlem

Fun Life AB förbehåller sig rätten att, med omedelbar verkan, bryta detta avtal utan att behöva ange något skäl. I ovanstående fall återbetalas eventuella outnyttjade förskottsbetalningar. Om uteslutning sker vid brott mot detta avtal, vid t.ex. utlåning av medlemskort, vistelse i lokal utanför öppettider, brist på hänsyn till andra medlemmar, aktiv hjälp till obehöriga att komma in i lokaler tillhörande Fun Life AB , doping eller handhavande av dopningspreparat etc, sker ingen återbetalning och samtliga årsavgifter och andra avgifter skall, enligt detta avtal, inbetalas.

§13 Force majeure, tekniska fel, m.m

Fun Life ABs lokaler och utrustning är tillgängligt för medlem under öppettiderna med reservation för långvarigt strömavbrott, reparationer och andra tekniska fel samt force majeure.

§14 Ändringar och tillägg till Medlemsavtal

Medlemmen godkänner härmed att ändringar eller tillägg till detta avtal meddelas till angiven mejladress. Överklagan ska ha kommit Fun Life AB tillhanda inom 1 månad.

§15 Medgivande

Jag samtycker till att Fun Life AB får kommunicera med mig via mejl, sms och telefon, så länge jag är medlem hos Fun Life AB och under en period om 36 månader efter avslutat medlemskap. Jag kan när som helst begära att Fun Life AB upphör med dylik kommunikation.

§16 Ångerrätt och öppet köp

Medlemmen har ingen ångerrätt eller öppet köp på sitt medlemskap. Har medlemmen däremot signerat medlemsavtalet över nätet har medlemmen 14 dagars ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen.

§17 Personuppgifter

17.1 Fun Life AB behandlar personuppgifter om Medlemmen, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, foto, träningsinformation såsom träningstillfällen, uppgifter om tecknade avtal och tjänster samt om Medlemmens nyttjande av dessa, för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för informations- och marknadsföringsändamål. Medlemmens träningsinformation lagras ett år för statistikändamål för att förbättra service och tjänsteutbud. Personuppgifterna sparas av under ett år efter det Boosta Hälsan Sverige att Medlemsavtalet upphört. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

17.2 Genom att underteckna Medlemsavtalet samtycker Medlemmen till att Fun Life AB , och andra bolag som ingår i samma koncern som Fun Life AB , inhämtar och behandlar personuppgifter om Medlemmen. Medlemmen har rätt att till Fun Life AB anmäla att dennes personuppgifter inte får användas för direkt marknadsföring. Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn och personnummer.

17.3 Medlemmen kan när som helst till Fun Life AB anmäla begränsning av eller helt återkalla sitt samtycke (dock ej retroaktivt) till behandlingen av personuppgifter. Fun Life AB kommer att bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Medlemmen är medveten om att Medlemsavtalet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Fun Life AB i sådant fall kan behöva säga upp Medlemsavtalet.

17.4 Medlemmen har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Fun Life AB, få besked om vilka personuppgifter om Medlemmen som Fun Life AB behandlar och hur Fun Life AB behandlar dessa. Medlemmen har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Fun Life AB behandlar om Medlemmen.

§18 Gymmet och inpassering

Bokning av gymmet sker i appen ZOEZI eller på https://funlife.gymsystem.se/ Vid tecknande av medlemskap får medlemmen en personlig kod till anläggningen genom att kontakta info@funlifeab.se. Inpasseringskoden är personlig och får inte överlåtas till någon annan. Önskar medlemmen ta med en vän eller familjemedlem, kostar ett engångsbesök 100 kr och kan Swischas på plats.

Larmet larmas av när medlemmen trycker in sin personliga kod på dörrhandtaget.

OBS VIKTIGT I SÖDERTÄLJE: Vid utpassering behöver medlemmen trycka in sin personliga kod på dörren för att larm och låsa dörren. Vänligen kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

OBS VIKTIGT I SALEM: Vid utpassering behöver medlemmen trycka på grå huset på panelen innanför dörren samt stänga till dörren och klicka på * och kontrollera att dörren är låst genom att känna på handtaget.

Vid misskötsel av på larmning varnas medlemmen muntligt, därefter sker en debitering på 500 kr/tillfället.

Utpassering från lokalen I Södertälje sker senast 20.59 då larmning sker EXAKT 21.00. Salem sker 22.00. Om medlemmen är kvar under/efter larmning debiteras medlemmen 5000 kr på sin nästa dragning av autogiro. Vid missbruk av sitt medlemskap eller vid misskötsel stängs medlemmen omedelbart av.

§19 Våra villkor för livstidskortet

19.1 Träning

Du måste träna minst åtta pass per månad på träningsanläggningen. Gör du inte det faktureras du 400 kr/månad då du inte har tränat 8 pass per månad. Du ansvarar själv för att du blir registrerad via bokningssystemet för varje träningspass. Endast ett pass per dag kommer registreras. Missbrukas registreringen kan Fun Life AB närsomhelst säga upp abonnemanget.

19.2 Faktura villkor

Faktura skickas ut med 15 betalning dagars villkor, faktureringsavgift kan tillkomma. Har betalningen ej skett innan förfallodatum stängs ditt kort av tills betalning är erlagd.

19.3 Uppsägningsvillkor

Kom till oss personligen så hjälper vi dig att avsluta ditt medlemskap. Du kan göra det närsomhelst, ingen uppsägningstid. Regler vid sjukskrivning eller resa. Kortet går inte under någon omständighet att frysa. Blir man sjuk eller skall resa bort en tid får man säga upp kort eller välja betala månadsavgiften. Kortet får ej överlåtas eller säljas i andrahand. Kortet är personligt. Inga pengar återbetalas vid uppsägning. Om Boosta Hälsan Sverige lägger ner företaget sägs kortet upp automatiskt och träningen är då inte längre möjlig.

FUN LIFE AB 2020-12-01